Home Assistant na Orange Pi One s Armbian Buster a Docker

Pozor Orange Pi One je 32bit architektura, Home Assistant teď podporuje Debian Buster. A Docker verze minimal 19.

Stáhneme si diskový obraz Armbianu  pozor musí být Buster a nahrajeme na SD kartu.

Přidáme repozitory od Dockeru.

apt-get update
apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo \
  "deb [arch=armhf signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

A nainstalujeme potřebné balíčky , rpimonitor + instalační skript Home Assistant (Pozor máme 32bit verzi Orange Pi)

apt update
apt install
docker-ce docker-ce-cli containerd.io avahi-daemon jq apparmor rpimonitor
# Pro 64bit verzi OrangePi
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh | sudo  bash -s -- -m qemuarm-64

# Pro 32bit verzi OrangePi
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh | sudo  bash -s -- -m qemuarm

Po dokončení instalace zadáme http://<IPAdresaServeru>:8123 a měli bychom vidět, že Hass.io se momentálně připravuje, což může trvat až 20minut

Inspirace z webu Blog Vyorálek